کتاب حدیث احراق
55 بازدید
تاریخ ارائه : 7/24/2013 10:18:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

دست نوشته های محقق:

1.حدیث احراق: چاپ 1390، انتشارات نجم الهدی قم

این کتاب تحقیقی است پیرامون درب خانه حضرت زهرا(س) که آیا توسط خلیفه ثانی و یارانش به آتش کشیده شد و یا صرفا تهدید به آتش زدن بوده است؟