پیامبرمهر و مهر مهدوی
52 بازدید
تاریخ ارائه : 7/24/2013 10:20:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

پیامبرمهر1و2، چاپ 1385، انتشارات پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن

مهرمهدوی در قرآن، چاپ1387، انتشارات پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن

کتب شماره 2و3 توسط جمعی از پژوهشگران قرآنی از جمله اینجانب زیرنظر دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی جمع آوری شده است.